เกี่ยวกับศูนย์

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาประเทศและมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบการใหม่ขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้าง จากการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิต

          องค์การการศึกษาในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่ มีนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีศักยภาพที่สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นแหล่งตลาดวิชา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หัวหมาก อันเป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจ
ของประชากร ได้ดำเนินการสอนและได้วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย และดำเนินการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และ เอกในหลายสาขาวิชา มีคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่นำไปสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น และเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อกิจกรรมการบ่มเพาะวิสาหกิจโดยเน้น ธุรกิจอาหาร พลังงาน สุขภาพ

                                     

วิสัยทัศน์

          เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนด้วยบริการที่ครบถ้วน และเครือข่ายพันธมิตรที่มีคุณภาพ


พันธกิจ

1. บ่มเพาะธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร พลังงาน สุขภาพ ซอฟแวร์ เทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาแนะนำด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการบริหาร การเงินและบัญชี การตลาด เทคโนโลยีการผลิต ภาษีธุรกิจ กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแฟรนไชส์ และกระบวนการและขั้นตอนการส่งออก

 

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการศูนย์บ่มเพาะโดยมุ่งเน้น SMEs ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับผลงานวิจัยของนักวิจัยใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. เพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการแก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจ
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและวิชาการให้เชื่อมต่อกับโลกธุรกิจเพื่อกลุ่มเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
4. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจและเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ทางการประกอบธุรกิจและสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ  ธุรกิจและพัฒนาความสามารถของตนให้มีศักยภาพ

 

เป้าหมาย

          เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร เน้น ธุรกิจอาหาร พลังงาน สุขภาพ วิสาหกิจชุมชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หีบห่อบรรจุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าอาหาร เพื่อสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ

  1. ได้รับการตรวจสุขภาพธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และรู้จักการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตน เพื่อให้ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
  2. มีพี่เลี้ยงจากศูนย์บ่มเพาะฯ และบริษัทที่ประสบความสำเร็จคอยดูแล (โครงการพี่ดูแลน้อง Mentoring) และให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ท่านได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
  3. ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นและหัวข้อให้เลือกอย่างเรียนรู้อย่างเสรีเกี่ยวกับธุรกิจซอฟแวร์ โดยศูนย์บ่มเพาะได้จัดเตรียมหัวข้อในการอบรมให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟแวร์ ที่ต้องการขยายและเติบโตได้อย่างมีแบบแผน บริการด้านสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ เช่น ห้องประชุม โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  4. สิทธิพิเศษในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ที่สามารถจะมาช่วยท่านในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนหรือให้ข้อมูลเชิงวิชาการ ความช่วยเหลือด้านการเข้าถึง Business Partner และ การหาช่องทางในการ Outsource งาน
  5. การเชื่อมต่อแหล่งสนับสนุนเงินทุนหรือร่วมลงทุน สำหรับท่านที่ต้องการขยายการลงทุน ศูนย์บ่มเพาะฯ จะเป็นสื่อกลางให้ท่านได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น NIA , สถาบันการเงินต่างๆ และตลาดทุนอื่นๆ
  6. ช่องทางประชาสัมพันธ์บริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นในโครงการจะได้รับโอกาส ประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านหรือองค์กร เผยแพร่สินค้าหรือองค์กรของผู้ประกอบการแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทางสื่อต่างๆ ของทาง สวทช. ตัวอย่างเช่น รายการ SME ชี้ช่องรวย รายการ SPONGE
  7. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์วิจัยภายใต้ สวทช.
View : 4435

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กระเทพฯ 10240 โทรศัพท์, Fax : 02-310-8884 โทรศัพท์มือถือ : 084-335-4531 E-mail : ubi@ru.ac.th , ram_rubi@hotmail.com Website : www.ubi.ru.ac.th
Copyright © 2020 Ramkhamhaeng University.All Rights Reserved.
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้เข้าชมในขณะนี้: 1
ผู้เข้าชมวันนี้: 10
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 18
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 1022797
IP Address :35.168.112.145
Social Bar>>