เกี่ยวกับศูนย์

หลักการและเหตุผล

      สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาประเทศและมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบการใหม่ขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้าง จากการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิต

      องค์การการศึกษาในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่ มีนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีศักยภาพที่สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเป็นแหล่งตลาดวิชา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หัวหมาก อันเป็นแหล่งศูนย์กลางธุรกิจของประชากร ได้ดำเนินการสอนและได้วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย และดำเนินการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และ เอกในหลายสาขาวิชา มีคณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่นำไปสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น และเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อกิจกรรมการบ่มเพาะวิสาหกิจโดยเน้น ธุรกิจอาหาร พลังงาน สุขภาพ

logo-footer

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชั้น 1 อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / Fax : 02-310-8884     โทรศัพท์มือถือ : 084-335-4531
E-mail : ubi@ru.ac.th , ram_rubi@hotmail.com , rubi.ramkhamhaeng@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rubiofficial