• 1


      การบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator, UBI) คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความเข้มแข็งมั่นคง มีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐกิจชุมชน

       กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – Up Company) เกิดขึ้นผ่านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator, UBI) ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ การบริหาร การจัดการ ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และมีความพร้อมในด้านสถานที่ ทั้งสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนกระบวนการบ่มเพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
logo-footer

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชั้น 1 อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / Fax : 02-310-8884     โทรศัพท์มือถือ : 084-335-4531
E-mail : ubi@ru.ac.th , ram_rubi@hotmail.com , rubi.ramkhamhaeng@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rubiofficial