หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ลำดับ หลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ค่าอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ รายชื่อผู้อบรม
1 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 3 กันยายน 2564 Online 750 0/50  

1. หลักการและเหตุผล

            สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

            ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

    - ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    - ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
    - พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำบัด หรือการกำจัดมลพิษของโรงงาน
    - จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
    - ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ

2. วัตถุประสงค์

            เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2548 (www.diw.go.th) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะหน่วยฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานจึงได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

            เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

4. วิทยากร

    - รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย
    - รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
    - รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช
    - ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
    - ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

5. เนื้อหาการฝึกอบรม ผ่าน Google Classroom (1 วัน)

    - สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
    - กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษโรงงาน
    - การจัดการมลพิษโรงงาน

6. หัวข้อและตารางการบรรยาย

      กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
                08.00-09.00         ลงทะเบียน
                09.00-12.00         ผลกระทบและสถานการณ์มลพิษ (รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย)
                                              กฎหมายสิ่งแวดล้อมโรงงาน (ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย)
                                              กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน / บทบาทผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์)
                12.00-13.00         พักรับประทานอาหารกลางวัน
                13.00-15.00         การจัดการมลพิษโรงงาน (รศ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช / ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์)
                15.00-16.00         ประเมินผลการฝึกอบรม มอบประกาศนียบัตร (รศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย)

7. เอกสารในการสมัครอบรม

    - สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
    - หนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นระดับผู้จัดการ

8. วิธีการสมัครและสำรองที่นั่ง

    - กรอกใบสมัคร Online     

9. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

    - ต้องฝึกอบรมทางออนไลน์ครบ 90 % ของเวลาเรียน
    - มีผลสอบทางออนไลน์ผ่านเกณฑ์ 65% จากจำนวนข้อสอบ 40 ข้อ (ทาง google classroom)

    ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยฝึกอบรม เพื่อแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

10. สิ่งที่ได้รับหลังการผ่านการทดสอบ

    - ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม (จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์)


logo-footer

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชั้น 1 อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / Fax : 02-310-8884     โทรศัพท์มือถือ : 084-335-4531
E-mail : ubi@ru.ac.th , ram_rubi@hotmail.com , rubi.ramkhamhaeng@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rubiofficial